Regulamin Sklepu Internetowego www.baros.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.baros.pl (dalej: „Sklep”) prowadzonego przez Baros z siedzibą w Berezów 76D, 26-130 Suchedniów, NIP: 6631150516, REGON: 292776642 (dalej: „Sprzedawca”).

 2. Sklep jest platformą internetową umożliwiającą klientom (dalej: „Klient”) dokonywanie zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i wyrażeniu zgody na jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Klient zostanie poinformowany w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, z uwzględnieniem co najmniej 14-dniowego terminu przed wejściem zmian w życie.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych przepisów prawa polskiego.

§ 2 Definicje

 1. Sklep – platforma internetowa dostępna pod adresem www.baros.pl umożliwiająca Klientom dokonywanie zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca – Baros z siedzibą w Berezów 76D, 26-130 Suchedniów, NIP: 6631150516, REGON: 292776642.

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie.

 4. Produkt – towar oferowany do sprzedaży w Sklepie.

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Sprzedawcą.

 6. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie, umożliwiające mu dostęp do funkcji Sklepu, w tym do historii zamówień, danych osobowych i ustawień.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.

 2. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach korzystania ze Sklepu, w tym za wprowadzanie danych osobowych.

 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych podczas rejestracji w Sklepie lub składania zamówienia.

 4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do Konta i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane z wykorzystaniem tych danych.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

 6. Klient ma prawo do usunięcia Konta w Sklepie w dowolnym momencie.

 7. W Sklepie obowiązują polskie ceny netto lub brutto, w zależności od wyboru Klienta. Ceny Produktów są podane w złotych polskich (PLN) i uwzględniają podatek VAT, chyba że w opisie Produktu zaznaczono inaczej.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofywania Produktów z oferty Sklepu oraz przeprowadzania promocji i wyprzedaży.

§ 4 Zamówienie i realizacja zamówienia

 1. Klient może złożyć Zamówienie poprzez dodanie wybranych Produktów do koszyka i przejście przez proces składania zamówienia, który obejmuje podanie danych osobowych i adresu dostawy, wybór sposobu płatności oraz akceptację Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 3. Zamówienie jest realizowane w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, chyba że w opisie Produktu zaznaczono inaczej.

 4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia, jeżeli:

  • Produkt jest niedostępny w magazynie,

  • Klient podaje nieprawdziwe lub niekompletne dane osobowe,

  • Klient narusza niniejszy Regulamin.

 5. Klient zostanie poinformowany o odmowie realizacji Zamówienia drogą elektroniczną.

 6. Klient ma prawo do anulowania Zamówienia w dowolnym momencie przed jego wysłaniem.

 7. Klient może wybrać spośród dostępnych form dostawy i płatności.

 8. Koszt dostawy i płatności jest podany w Sklepie przed złożeniem Zamówienia.

 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Produkt do momentu jego dostarczenia Klientowi.

 10. Klient ma prawo do zwrotu Produktu w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Zwrot Produktu następuje na koszt Klienta.

§ 5 Płatności

 1. Klient może wybrać spośród dostępnych form płatności w Sklepie:

  • płatność przelewem bankowym,

  • płatność online za pomocą karty płatniczej,

  • płatność za pobraniem.

 2. W przypadku płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności na numer konta bankowego Sprzedawcy podany w Sklepie.

 3. W przypadku płatności online za pomocą karty płatniczej, Klient przekierowany zostanie do strony operatora płatności. Dane karty płatniczej podawane są bezpośrednio operatorowi płatności, Sprzedawca nie ma dostępu do tych danych.

 4. W przypadku płatności za pobraniem, Klient dokonuje płatności gotówką przy odbiorze Produktu.

§ 6 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Produktu z umową sprzedaży.

 2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@baros.pl

 3. Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko Klienta,

  • adres Klienta,

  • numer zamówienia,

  • opis niezgodności Produktu z umową sprzedaży,

  • żądanie Klienta.

 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 5. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami RODO.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.baros.pl.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 czerwca 2024 .

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, z uwzględnieniem co najmniej 14-dniowego terminu przed wejściem zmian w życie.

 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

MACIEJ GLIJER BAROS
Berezów 76d, 26-130 Suchedniów

NIP 6631150516
REGON 292776642

Adres rejestrowy
ul. Berezów 76d, 26-130 Suchedniów

Data ostatniej aktualizacji: 04 czerwca 2024