Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Firma BAROS

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę BAROS, z siedzibą przy ul. Berezów 76D, 26-130 Suchedniów, zwaną dalej „Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem:
 3. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy i może być pobrany w formie PDF.

§2. Definicje

 1. Usługodawca – firma BAROS, świadcząca usługi drogą elektroniczną.
 2. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.baros.pl.

§3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy następujące rodzaje usług drogą elektroniczną:
  • Dostęp do informacji o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę,
  • Składanie zamówień na produkty i usługi,
  • Udzielanie wsparcia technicznego i merytorycznego za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
 2. Szczegółowy zakres każdej usługi jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy.

§4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu,
  • Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies i JavaScript,
  • Aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do nieprzesyłania treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających prawa osób trzecich, treści obraźliwych oraz niezgodnych z obowiązującym prawem.

§5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie skorzystania z usług przez Usługobiorcę.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

§6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email: biuro@baros.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email Usługobiorcy, opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemnie.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§8. Prawa konsumenta

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

§9. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych niezbędnych do świadczenia usług oraz do niezwłocznego informowania o ich zmianach.

§10. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Szkody powstałe w wyniku korzystania z usług niezgodnie z regulaminem,
  • Problemy techniczne związane z działaniem sieci Internet, leżące poza kontrolą Usługodawcy,
  • Szkody spowodowane działaniami osób trzecich.
 2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z usług.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z świadczeniem usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Firma BAROS ul. Berezów 76D, 26-130 Suchedniów Email: biuro@baros.pl Tel.: +48 41 254 42 20 Strona: www.baros.pl